ZN0061

celkové hodnocení prospěchu, je-li žák v předmětu nehodnocen (v letech 2004/05 a 2005/06)

25. 1. 2006

Krátce

Jaké se má vyplnit celkové hodnocení na vysvědčení pro školní roky 2004/05 a 2005/06, jestliže žák nebyl z některých předmětů hodnocen.

Popis

  V tomto bodě se Informace k vyplňování vysvědčení (pro ZŠ) a právní výklady poněkud rozcházejí (viz následující citace).
I. Z právních výkladů I/2004 (text aktualizovaný k právnímu stavu od 1. ledna 2005)
…žák, který nebyl na konci prvního pololetí hodnocen z některého z povinných předmětů a z ostatních předmětů prospěl, je na vysvědčení celkově hodnocen stupněm "prospěl(a)".“
II. Z dokumentu Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 2005/06 čj. 25668/2005-22)
“…4.12.  Celkové hodnocení: Pravidla pro stanovení stupně celkového hodnocení jsou uvedena v § 15 odst. 7 vyhlášky. Za povinný se považuje i volitelný předmět. ... Pokud žáka nelze pro závažné objektivní příčiny hodnotit na konci pololetí ani v náhradním termínu (§ 52 odst. 2 a 3 školského zákona), a to z několika nebo ze všech předmětů, celkové hodnocení se neuvádí a rubrika se proškrtne.
4.5.  Hodnocení žáka v náhradním termínu: Pokud ředitel školy určil pro hodnocení žáka náhradní termín (§ 52 odst. 2 a 3 školského zákona), je žákovi na konci pololetí vydáno vysvědčení. V předmětech, ve kterých žák bude hodnocen v náhradním termínu, se na vysvědčení vydaném na konci pololetí vyplní ”nehodnocen” nebo „nehodnocena“. Rubrika „Celkové hodnocení“ se proškrtne. V 1. pololetí je možné žákovi vydat výpis z vysvědčení. Po hodnocení v náhradním termínu je žákovi vydáno nové vysvědčení.


Naše stanovisko:
  Dokument Informace k vyplňování vysvědčení je sice určen pro ZŠ, chápeme jej však spíše jako obecná stanoviska MŠMT k vyplňování rubrik na vysvědčení. Přečíst by si jej poroto měly i SŠ.
  Domníváme se totiž, že argumenty použité v právních výkladech nejsou správné. Nebyl-li žák v některých předmětech za první pololetí hodnocen, nelze v tomto pololetí rozhodnout zda prospěl či dokonce, zda prospěl s vyznamenáním.  Z následující citace vyplývá, že o takové věci by bylo možno rozhodnout až po skončení 2. pololetí. „…vzhledem k tomu, že učivo příslušného předmětu ve druhém pololetí navazuje na učivo v prvním pololetí, je nezbytné, aby žák, který úspěšně ukončí hodnocení tohoto předmětu ve druhém pololetí, zvládl také učivo pololetí prvního (tím také splní požadavky stanovené schválenými učebními dokumenty příslušného oboru vzdělání)…“

Náš závěr:
  Ve verzi 05/06 programu Bakaláři se v případě, že žák je z nějakého předmětu nehodnocen, rubrika celkové hodnocení na vysvědčení proškrtává.
  Chcete-li docílit jiného výsledku (přikláníte-li se k jinému výkladu), je třeba upravit formulář vysvědčení např. použitím objektu typu „text závislý na hodnocení“.

Klíčová slova

nehodnocena celkové hodnocení