Školní matrika

Školní matrika je označení pro evidenci žáků a studentů dle zákona č. 561/2004 Sb. Ukládá školám, které údaje u žáků evidovat.

Vyhláška č. 364/2005 (o vedení dokumentace škol a školských zařízení a o předávání údajů...) stanovuje rozsah, formu, způsob a termíny předávání údajů ze školní matriky do centra k dalšímu statistickému zpracování.


Důsledky zákona 561/2004 a vyhlášky 364/2005
  • Údaje o jednotlivých žácích jsou předávány do centra v elektronické podobě (prostřednictvím XML souboru). Tím je vymezen okruh údajů, které musí být vedeny elektronicky. Ostatní údaje (např. písm. d), e), g) §1 vyhlášky 364/2005) mohou být vedeny v listinné podobě nebo elektronicky.
  • Zákon 561/2004 ani vyhláška 364/2005 nezmiňují povinnost škol vést "bývalé" katalogové listy či třídní výkazy, nepředepisují přesný formát listinné podoby pedagogické dokumentace.
  • Elektronická data mají (vzhledem k periodickému předávání do centra) vyšší prioritu než data tištěná či psaná.
  • Elektronická data musí být stále aktuální (rodná čísla žáků 1. ročníků je třeba doplnit k 1. září, předměty žáků je třeba aktualizovat hned začátkem školního roku apod.) - viz. §28, odstavec (4) školského zákona. Dříve byla praxe opačná, data se z psaných katalogů zadávala "do počítače" jen "občas" (např. před tiskem vysvědčení).
  • Elektronická data musí škola chránit ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů.
    a) ochrana dat uvnitř programu Bakaláři - nastavením pravomocí v Parametrech systému Bakaláři - Práva dle funkcí a Práva třídních učitelů
    b) ochrana dat vně programu Bakaláři - možností uložení dat na SQL serveru v systému Bakaláři - Zabezpečení dat.
  • Elektronická data musí škola chránit ve smyslu možné ztráty častým zálohováním (např. s využitím plánování v modulu Archivace), důležité je zajištění konzistence dat (s využitím Kontrolních utilit v nabídce Správce - Porovnání aktuálních dat se zálohou).
Může se hodit
Pokyny pro vedení evidence - školní matriky Více informací
Příručka k elektronickému předávání údajů na MŠMT Více informací
Modul Evidence Více informací
Doporučený způsob vedení pedagogické dokumentace Více informací
Minimatrika

pro malé základní školy

Více informací