ZN0060

celkové hodnocení (prospěl s vyznamenáním, prospěl, neprospěl) žáků hodnocených slovně

1/15/2007

Krátce

Jak zajistit tisk správného celkového hodnocení (prospěl s vyznamenáním, prospěl, neprospěl) u žáků, kteří jsou hodnoceni slovně (slovní hodnocení v jednotlivých předmětech nebo celkové slovní hodnocení).

Popis

"V případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola při určování stupně celkového hodnocení podle pravidel hodnocení žáků, která jsou součástí školního řádu."
V zápisu známek – kompletní zápis za pololetí nebo zápis třídního učitele použijte tlačítko „zámek“(zapsat a uzamknout celkové hodnocení prospěchu). 
Klíčová slova

celkové hodnocením hodnocených neprospěla vyznamenáním slovním slovního slovně