ZN0074

datum ukončení studia (do výkazů pro ČSSZ a VZP)

5/24/2007

Krátce

Jaké datum vyplnit u maturantů v kolonce evidován do, jaké datum vykázat pro ČSSZ a VZP.

Popis

Otázka pramení z jistého nesouladu v zákonech.
Dle školského zákona (§ 75) žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, v němž úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku. Nevykonal-li žák závěrečnou zkoušku v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit.
Nezaopatřenost dítěte je však stále posuzována dle zákona č. 117/95 Sb. o státní sociální podpoře, což znamená, že pro účely veřejného zdravotního a sociálního pojištění jsou data ukončení nezaopatřenosti následující:
ke dni 30. 6. - pokud je dítě výdělečně činné po celý měsíc červenec, příp. déle
ke dni 31. 7. - pokud je dítě výdělečně činné po celý měsíc srpen, ovšem jen při splnění podmínky, že není výdělečně činné po celý měsíc červenec
ke dni 31. 8. - pokud dítě není výdělečně činné po celý měsíc červenec ani srpen
U žáků, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku (maturitu, absolutorium), vyplníme položku datum ukončení studia shodně s datem závěrečné zkoušky.
S ohledem na zákon č. 117/95 Sb. však tito žáci nejsou zahrnuti do výkazů pro ČSSZ a VZP okamžitě, ale až ve vykazovaném období, které obsahuje datum 31.8. (posuzováni, jako by ukončili 31.8.).

Klíčová slova

datum evidován ČSSZ VZP