ZN0100

celkové hodnocení prospěchu, je-li žák z nějakého předmětu nehodnocen

8/13/2019

Krátce

Jaké celkové hodnocení se má vyplnit na vysvědčení (resp. pololetním výpise vysvědčení), nebylo-li možno žáka hodnotit z některého z povinných předmětů.

Popis

Dle vyhlášky:
Celkové hodnocení žáka na vysvědčení
- žák je hodnocen stupněm neprospěl
, je-li v některém z povinných předmětů hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí.
- žák je nehodnocen, není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů na konci prvního pololetí.
 
Při upgrade programu na verzi Bakaláři 06/07 se nabídne automatická úprava tzv. druhů hodnocení prospěchu (nabídka Správce, palety známek, hodnocení prospěchu), která pozmění podmínku pro dosažení stupně "neprospěl" na "aspoň jedná známka 5 nebo N (2. pol.) z předmětů typů ..." (z původní "žádná známka z předmětů typů .. nesmí být N".
Po této úpravě program přiděluje celkové hodnocení dle výše citované vyhlášky.


Příklad:
Je-li ve druhém pololetí žákovi udělena v některém předmětu známka N-nehodnocen (standardně používaná dodatková známka), procedura vyhodnocení prospěchu mu přidělí celkové hodnocení neprospěl (i v případě, že nemá žádnou nedostatečnou, přesně dle výše citované vyhlášky).
Má-li být z nějakého důvodu přiděleno jiné celkové hodnocení (např. u cizinců, kteří nejsou delší dobu hodnoceni z českého jazyka, přesto mohou postoupit do vyššího ročníku, nebo při prodloužení termínu pro hodnocení některého předmětu), pak je třeba v zápisu známekkompletní zápis za pololetí nebo zápis třídního učitele využít tlačítko „zámek (zapsat a uzamknout celkové hodnocení prospěchu).
Poznámka: Pro případy, kdy je žák nehodnocen z důvodu prodloužení termínu klasifikace, doporučujeme definovat jinou dodatkovou známku (např. X-nehodnocen), abychom ji odlišili od definitivně přidělené známky N-nehodnocen (po vypršení termínu pro dodatečnou klasifikaci), která už znamená pro celkové hodnocení neprospěl.

Pokud jste automatickou úpravu druhů hodnocení při instalaci upgrade neakceptovali, nyní tak můžete učinit tím, že smažete soubory data\dbf\typy_hod.* a data\upd*.txt (po spuštění modulu Evidence proběhne malá reinstalace).
Nebo upravte podmínky pro stupeň "neprospěl" v druzích hodnocení prospěchu sami.

Klíčová slova

celkové hodnocení nehodnocena neklasifikována