ZN0132

promítnutí změn ve vyučovacích skupinách do Třídní knihy

11/3/2015

Krátce

Jak v třídní knize docílit toho, aby byl žák ve správných skupinách (i zpětně v čase) v případě různých změn v průběhu roku (odchod žáka ze školy, nástup nového žáka, přerušení studia, návrat po přerušení, změna volitelného předmětu apod.).

Popis

Už před začátkem školního roku je vhodné (i pro tvorbu rozvrhu) definovat výčtem žáků všechny skupiny, jejichž obsazení je známo (pokračující z minulého roku, např. pro dělení na cizí jazyky, volitelné předměty, na které se žáci přihlásili apod.).
Po přechodu na nový školní rok (koncem srpna) pak uložit obsazení skupin pro modul Třídní kniha (v nabídce Datové soubory ve Společném prostředí), čímž se zpřístupní  zápis absence žáků již od prvního dne nového školního roku.

Skupiny, jejichž obsazení není před začátkem školního roku známo (např. dělení na více a méně pokročilé v cizích jazycích u prvního ročníku) doplníme, pokud možno, hned začátkem září.
Pak můžeme znovu uložit obsazení skupin pro modul Třídní kniha (se zpětnou platností od 1.září, aniž by se to dotklo již zapsané absence).
Někdy probíhá ladění úvazků, rozvrhu, rozdělování žáků i delší dobu. Uložení všech skupin s platností od 1.září je proto umožněno provádět opakovaně, a to až do 30.září (pokud nebyly ukládány změny týkající se jednotlivých žáků, viz dále).  

Po uložení skutečného stavu žáků ve skupinách (případně i zpětně) k 1.září lze pak dále ukládat jednotlivé změny v obsazení skupin, vztahující se vždy už ke konkrétnímu žákovi od určeného dne. Např. po nástupu žáka na školu a jeho zařazení do skupin bude v Třídní knize k dispozici od zadaného dne nástupu, při odchodu žáka ze školy bude žák vyřazen ze všech skupin počínaje následujícím dnem apod.

Pokud se nějaká změna do Třídní knihy nepromítne (byla-li změna ve stavu žáků provedena nestandardním způsobem, např. návratem karty žáka ze souboru absolventů, dodatečnou opravou záznamu v historii apod.), složení skupiny lze opravit v modulu Třídní kniha - v nabídce data – obsazení jednotlivých skupin.Výše popsaný způsob je funkční v aktualizaci programu od 1.9.2011.

Ve starších verzích bylo třeba použít níže uvedený postup:
Po odpovídající změně (např. po vložení žáka a začlenění do skupin) je vhodné spustit Společné prostředí a zde v nabídce datové soubory - uložit obsazení skupin pro modul Třídní kniha (s datem, od kdy platí). Změny se tak ihned promítnou do obsazení skupin v TK (např. při odchodu žáka ze školy se pro zadání absence bude žák nabízet do předchozího dne uvedeného data, od tohoto data už nikoliv).
Pokud změny ve skupinách nebyly provedeny výše popsaným způsobem, obsazení lze upřesnit přímo v modulu Třídní kniha, v nabídce data - obsazení skupin (podrobněji viz nápověda).

Udržovat aktuální stav skupin (abychom měli přesné podklady pro výpočet absence v TK) může být při větší fluktuaci žáků pracné.

Při použití modulu Třídní kniha je ale třeba určitý režim dodržovat:

  • buď dělat změny (chronologicky) ve Společném prostředí a ukládat pro TK (potřebné i pro průběžnou klasifikaci)
  • nebo uložit ve Společném prostředí skupiny pro TK jen občas (na začátku září, v říjnu po "usazení skupin", před pololetní klasifikací), mezi tím provádět jen změnou obsazení skupin v modulu Třídní kniha

Klíčová slova

změna změny obsazení skupiny skupina skupinách