ZN0137

autentičnost elektronické třídní knihy

5/12/2009

Krátce

Škola nahradila ruční vedení třídní knihy na formuláři SEVT elektronickou podobou v plném rozsahu (včetně zápisu témat hodin). Je třeba, aby učitelé podepisovali tištěné výstupy (uchovávané pro archivaci)?

Popis

Dle právního výkladu (z měsíčníku Řízení školy č. 8/2008, str. 18, dotaz 659,  PhDr. Jiří Valenta):
„Žádný právní předpis neukládá škole závaznou formu vedení třídní knihy, resp. údajů o vzdělávání a jeho průběhu. Jednoznačně tedy může škola použít i jiný vzor, než ten, který tradičně nabízí firma SEVT školám. V případě databázového programu je však nezbytné zajistit archivaci výstupů tohoto programu, a to v souladu s ustanoveními předpisů o archivnictví a spisové službě (zejména zákona č. 499/2004 Sb. a vyhlášky č. 646/2004 Sb.).
Z výše uvedeného vyplývá jednoznačně i stanovisko k nutnosti podpisu vyučujícího v jednotlivých kolonkách třídní knihy – právní předpis takovou formu nestanoví a záleží jen na způsobů, který ředitel školy určí pro řádné vedení údajů o vzdělávání a jeho průběhu.
Připomeňme však, že ustanovení § 28 odst. 1 písm. f) školského zákona vyžaduje průkaznost údajů o vzdělávání a jeho průběhu. Ředitel školy tedy musí zvolit takový způsob vedení třídní knihy, aby nebylo možné zpochybnit autentičnost údajů v ní vedených.“

Dodáváme, že elektronická třídní Bakalářů kniha eviduje u každé zapsané hodiny, kdo zápis provedl. Po vytištění stránky daného týdne lze navíc „TK zamknout“, nedovolit tak provádět zpětně žádné změny v minulém období.
Autentičnost vytištěné stránky TK může potvrdit parafou třídní učitel, i když ani to zřejmě není nezbytně nutné.

Klíčová slova

podpisy autentičnost elektronická elektronické třídní kniha knihy