ZN0140

přihlášky a odhlášky žáků SŠ, VOŠ pro zdravotní pojišťovnu

11/12/2008

Krátce

Jak sestavit hlášení pro zdravotní pojišťovnu (do souboru ASCI). Kteří žáci mají být do přihlášek a odhlášek zahrnuti.

Popis

Hlášení pro zdravotní pojišťovny je řešeno v Evidenci v nabídce sestavy - výstupy pro ÚIV, ČSSZ, VZP, údaje z matrik.

Zahrnuti jsou v něm žáci, u nichž v zadaném období dochází ke změně (odhlášky v souvislosti s koncem školního roku, obsahuje-li období 31.8., přihlášky začátkem nového školního roku, pokud období obsahuje 1.9., přihlášky a odhlášky v průběhu daného období).
Filtr na žáky se používá jen v případě, chceme-li hlášení sestavit pro žáky, které jsme v daném období opomněli zaevidovat apod., jinak je výběr určen zadaným obdobím.

Hlášení o pojištěných žácích odevzdávají školy jen na VZP.
Ta na vyžádání předává údaje ostatním zdravotním pojišťovnám (v souladu se zákonem č. 592/1992 o pojistném na veřejné zdravotní pojištění je VZP správcem dat všech žáků bez ohledu na zdravotní pojišťovnu).
Školy nemají ze zákona povinnost evidovat příslušnost žáků ke zdravotní pojišťovně.

Poznámky:
 
Dle školského zákona „žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, v němž úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku. Nevykonal-li žák závěrečnou zkoušku v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit“.
Evidenci je třeba vyplnit datum ukončení studia v souladu se školským zákonem (datum úspěšné závěrečné zkoušky v řádném termínu nebo 30.6.), i když odhlášky těchto žáků chceme do předávaných dat zahrnout až za období, které obsahuje datum 31.8. (nezaopatřenost dítěte je posuzována dle zákona č. 117/95 Sb. o státní sociální podpoře „pro účely veřejného zdravotního a sociálního pojištění je dítě nezaopatřeno do:
30. 6. - pokud je dítě výdělečně činné po celý měsíc červenec, příp. déle
31. 7. - pokud je dítě výdělečně činné po celý měsíc srpen, ovšem jen při splnění podmínky, že není výdělečně činné po celý měsíc červenec
31. 8. - pokud dítě není výdělečně činné po celý měsíc červenec ani srpen“)

Na středních školách, které přijímají žáky z nižších ročníků základní školy, jsou tito žáci uvedeni do přírůstků na začátku školního roku, ve kterém nastupují do ročníku odpovídajícímu prvnímu ročníku střední školy (dosažený či nedosažený 15 rok věku přitom nehraje roli).

Klíčová slova

hlášení přihláška přihlášky odhláška odhlášky VZP zdravotní pojišťovna pojišťovnu pojišťovny