ZN0142

historicky sledované změny

10/1/2010

Krátce

Co znamená, když se při generování XML souboru pro předávání dat na ÚIV vypíše: „v seznamu jsou též uvedeny informace o akceptování dalších historicky sledovaných změn… (změna údaje RODNE_C, ZAMERENI, PUV_PUSOB, PUV_VZDEL, PUV_IZO)“.

Popis

Jelikož se o žácích nepředává statická informace k určitému dni, ale záznamy za delší období, některé údaje se během tohoto období mohou změnit. V systému Bakaláři se změny zaznamenávají do tzv. historie.
V první řadě se jedná o příslušnost žáků ke třídě (vedle stavu na konci pololetí se zaznamenávají změny v průběhu roku, např. přestup z jiné školy, přestup žáka do jiné třídy či na jiný obor, opakování ročníku, odchod na jinou školu, přerušení či zanechání studia apod.).
Zápis do historie se na konci každého pololetí provádí „uzávěrkou před klasifikací“, případně automaticky v průběhu pololetní klasifikace. Součástí této uzávěrky je i zápis údajů o třídě (třídní učitel, IZO, druh studia apod.) do historie tříd.
Změny v průběhu roku jsou zaznamenávány v okamžiku editace do „podrobných údajů“ na záložce historie. Např. při změně třídy je vyvolán dialog, ve kterém se upřesní datum a důvod změny (např. opakování), při rušení žáka volíme, zda jde o přerušení studia nebo odchod ze školy, vždy s možností zápisu do historie.

Průběžné změny se dále evidují u položek RODNE_C, ZAMERENI, PUV_PUSOB, PUV_VZDEL, PUV_IZO, případně dalších dle nastavení v parametrech systému Bakaláři.
Dojde-li ke změně některého z „historicky sledovaných“ údajů, odpovídající položka je na kartě žáka označena trojúhelníčkem v rohu (podrobný výpis provedených změn získáme kliknutím myši zde nebo na záložce „historie – další historicky sledované změny“).

Důležité upozornění!

Opravu chybně zaevidovaného údaje (tj. omylem zapsané hodnoty, překlepu apod.) nesmíme potvrdit jako změnu (což by znamenalo, že do data změny platila původní hodnota), ale jen jako opravu (původní hodnota nikdy předtím neplatila).

Např. změnou rodného čísla je třeba rozumět úřadem nově přidělené rodné číslo (při změně identity žáka), nikoliv přepis číslice, která byla původně chybně zapsána. Program proto v případě potvrzení změny na nepravděpodobnost této možnosti znovu upozorní.
Změna položek PUV_PUSOB, PUV_VZDEL, PUV_IZO zase přichází reálně v úvahu pouze v případě odchodu žáka ze školy a jeho opětovném návratu (původní působiště atd. bylo při prvním nástupu žáka na školu jiné, než v době jeho opětovného nástupu).
Častěji nastává skutečné přeřazení žáka do jiného studijního oboru, ovšem i zde se samozřejmě může jednat o opravu.

Pozorně proto rozlišujme, zda:
„potvrdit ZMĚNU s platností od uvedeného data (s vložením záznamu do historie)“
či
„potvrdit jako OPRAVU původně chybně zaevidovaného údaje (bez záznamu do historie)“.

Pokud už došlo k chybnému zaevidování údaje jako změny namísto opravy (zjistíme to nejsnáze nahlédnutím do sestavy-reports „další historicky sledované změny“), zrušíme prostě záznam o provedené změně v kartě žáka na záložce historie – další historicky sledované změny (tlačítko nahoře).

Klíčová slova

akceptování dalších historie historicky sledovaná sledované sledovaných změna změny UIV ÚIV