ZN0147

spojení skupin, různých předmětů, více vyučujících v jedné hodině

9/3/2012

Krátce

Jak spojit více skupin do jedné hodiny úvazku učitele (např. skupiny chlapců ze dvou tříd).
Jak spojit do jedné hodiny dva různé předměty (např. jedna skupina má předmět jako volitelný, současně jiná skupina jako nepovinný).
Jak do jedné hodiny zadat více učitelů (např. k výuce předmětu v celé třídě doplnit asistenta pro integrovaného žáka).

Popis

Uvedená spojení výuky (do téže hodiny v téže učebně) zadáváme už do úvazků ve Společném prostředí.

Chceme-li do jedné hodiny spojit výuku žáků z více tříd, zpravidla vytvoříme mezitřídní skupinu a úvazek přidělíme této skupině.
Někdy je ovšem vhodnější (či dokonce nutné) situaci řešit spojením skupin.
Např. pro spojenou výuku chlapců z více tříd je vhodné využít existující skupiny chlapců z jednotlivých tříd, zadat úvazek učitele zvlášť pro každou skupinu a nakonec provést spojení.

Potřebujeme-li spojit výuku dvou různých předmětů (např. volitelného pro jednu skupinu a nepovinného pro jinou skupinu), vytvoříme odpovídající skupiny v jednotlivých třídách, v úvazcích zadáme pro každou z nich odpovídající počet hodin s týmž učitelem a pak provedeme spojení.
Spojení hodin různých předmětů do jedné hodiny (z pohledu úvazku učitele) se nabídne pouze tehdy, je-li v parametrech nastavena možnost „dovolit spojení hodin s různým předmětem“.

Chceme-li do téže vyučovací hodiny zadat dva učitele (např. vyučujícího předmětu a asistenta pro integrovaného žáka), můžeme tak učinit v okně úvazků, pokud v parametrech tvorby úvazků nastavíme možnost „dovolit spojení hodin s různým učitelem“. V takovém případě se po stisku klávesy „F6“ pro spojení nabídnou vedle hodin daného učitele i hodiny učitelů, které vybereme pomocí tlačítka se symbolem učitele.
 
Parametry nastavujeme
a)     pro okno úvazků v „parametrech tvorby úvazků“
b)     pro úvazky ve třídě pomocí tlačítka „parametry“ na záložce spojení hodin.


Spojení provádíme
a)     v okně úvazků klávesou „F6
b)     v přípravě učebních plánů - úvazky ve třídě pomocí tlačítka „spojování“.

Poznámky:
V okně úvazků jsou v nabídce pro spojení pouze úvazky s týmž počtem hodin (v případě potřeby lze v okně úvazků rozkopírovat do více řádků s požadovanými počty hodin).
Spojování skupin nelze provádět s mezitřídními skupinami (pro složitější spojení různých předmětů nebo více vyučujících je třeba založit jednotlivé skupiny jako část třídy a pak je všechny spojit).

Klíčová slova

spojení skupina skupiny předmětů předměty vyučujících učitelé učitelů nepovinný nepovinného