ZN0165

průměr žáka (katalogový list, přihlášky na SŠ, VOŠ..)

3/14/2011

Krátce

Kde se nastavuje, že se mají do průměru známek započítat pouze povinné a povinně volitelné předměty, nikoliv chování či nepovinné předměty.

Popis

Typy předmětů, které mají být zahrnuty do celkového průměru žáka za pololetí, specifikujeme v nabídce správce – palety známek… - druhy hodnocení prospěchu.
V první řadě nastavíme, jaké hodnocení se má používat pro které třídy (odlišné je např. pro SŠ a pro VOŠ).
Pro zvolený druh hodnocení pak nastavíme požadované parametry.
Výpočet průměru pro přehledy prospěchu a do katalogových listů definujeme (po zpřístupnění editace) pomocí tlačítka do průměru známek žáka a třídy ZAHRNOUT předměty typů.
Zpravidla půjde o typy J,P,V (cizí jazyk, povinné, volitelné), tedy povinné, včetně cizích jazyků, a povinně volitelné předměty.
Podobně se výběr předmětů specifikuje pro správný výpočet celkového hodnocení (např. pro prospěl s vyznamenáním průměr z předmětů typu J,P,V <= 1.50).
Pokud si uživatel doplní další typy předmětů (např. disponibilní), pak je třeba výběr typů předmětů pro výpočty výše uvedených průměrů upravit.
Průměry, uváděné do přihlášek na SŠ, VOŠ.., se vypočítávají standardně ze všech předmětů mimo chování, nepovinných předmětů a zájmových útvarů.

Klíčová slova

chování nepovinné nepovinných nezapočítat nezapočítalo nezapočítávat nezapočítávalo průměru