ZN0169

odborný výcvik - v rozvrhu a třídní knize, pro klasifikaci

5/14/2015

Krátce

Jak do systému zadat hodiny odborného výcviku (resp. praxe). Žáci jsou rozděleni do více skupin, docházejí na pracoviště, kde se v průběhu roku střídají u více mistrů. Přitom je třeba, aby šlo v třídní knize zadat správné téma pro jednotlivé skupiny a aby jednotliví mistři OV mohli zadávat průběžnou klasifikaci všem žákům.

Popis

Mají-li být hodiny odborného výcviku (resp. praxe) předepsány v elektronické třídní knize, musí být zadány v úvazcích (přesně pro vyučovací skupiny a mistry OV) a nasazeny jako vyučovací hodiny v rozvrhu nebo v suplování (nasazuje se odpovídající počet hodin OV bez ohledu na přesný čas vyučovacích hodin, který je v rozvrhu nastaven pro výuku teoretických předmětů).

Probíhá-li odborný výcvik (resp. praxe) pravidelně (stejná skupina se stejným mistrem OV v delším období), pak je nejvhodnější zadat jej přímo do rozvrhu. Dojde-li pak po určité době ke změně, provede se změna úvazku a rozvrhu na nové období (např. se u skupin prohodí mistři OV) a upravený rozvrh se znovu uloží pro suplování. V průběžné klasifikaci uvidí nově přidělený mistr OV známky zapsané skupině předchozím mistrem OV a bude v klasifikaci jednoduše pokračovat.

Mění-li se mistři ve skupinách odborného výcviku (resp. praxe) nepravidelně, pak je vhodnější nenasazovat tyto hodiny do rozvrhu, jen si je připravit v úvazcích a nasazovat je až v suplování. Nasazení může provést přímo ZŘ nebo mohou tyto hodiny v modulu Suplování zadat jednotliví mistři OV jako požadavek na vložení, který ZŘ v rámci tvorby suplování pak jen akceptuje (podobně jako třídnické hodiny, laboratoře apod.). Takto zanesené hodiny se opět přirozeně předepíší v elektronické třídní knize a umožní přesný zápis jednotlivým mistrům OV (přesně pro skupinu, kterou právě mají). Ke klasifikaci budou mít přístup všichni mistři (dle zadání v úvazcích).
Případně je také možné provést jen zápis do elektronické třídní knihy (mimo platný rozvrh a suplování). Tento způsob je ale pracnější a navíc pak chybí přehled o těchto hodinách ve výkazech suplování, ve webové aplikaci v rozvrhu žáků apod.

Na některých školách může být situace taková, že hodiny odborného výcviku (resp. praxe) zapisuje do třídní knihy jedna osoba (vedoucí OV). V tom případě stačí zapsat tyto hodiny do úvazku pouze této osobě a nasadit je do pravidelného rozvrhu, i když žáci chodí na různá pracoviště. Tato osoba (vedoucí OV) pak bude mít i přístup k zápisu klasifikace.

V krajním případě by šlo definovat úvazek pro každou skupinu vícekrát (se všemi mistry OV, kteří se ve skupině budou střídat) a tyto úvazky spojit. V rozvrhu by pak u každé skupiny figurovalo více učitelů, což sice situaci neodpovídá úplně přesně, ale do třídní knihy by mohl zapsat kterýkoliv mistr OV kterékoli skupině. Také klasifikaci by v tomto případě mohli všichni mistři zadávat všem žákům v těchto skupinách (nejlépe do předem domluvených sloupců tabulky pro zápis průběžné klasifikace).


Poznámky:
Pro tisk deníku OV je v třídní knize k dispozici speciální sestava (s výpisem témat po dnech, nikoliv po hodinách).
V zadaném počtu hodin se nerozlišuje, zda se jedná o vyučovací hodiny v délce 45 minut (pro teorii) nebo hodiny v délce 60 minut (u odborného výcviku). V rozvrhu se zpravidla nastavují časy začátků hodin teoretického vyučování. Začátek a konec odborného výcviku tomuto přesně neodpovídá, rozhodující je jen počet hodin.

Klíčová slova

odborný odborném odborného výcviku praxe praxi