Soupis bezpečnostních požadavků k 1. 5. 2018

Software Bakaláři

 • Je nainstalována aktuální verze Bakalářů včetně nejnovějších průběžných aktualizací.
 • Aktuální data jsou uložena na SQL serveru, kde ručíte za bezpečnost, nebo aktuální data máte uložena na Bakalářském cloudu.
 • Webový přístup je provozován zabezpečeně přes https protokol.*
 • Od uživatelů je vyžadována vysoká složitost hesla. Nejméně 8 znaků, nejlépe 12-14 znaků. Uživatelé jsou poučeni o zacházení s hesly (nesdělovat, nepsat na pomocné papíry, pravidelně měnit…)
 • Doporučujeme používat dodatečné bezpečnostní prvky (např. počítače v zamčených kabinetech, pro přihlášení přístupové karty,…).*
 • Je nastaven mechanismus na předávání hesla rodičům a žákům (a jeho změnu).*
 • Jsou správně nastavena práva dle funkcí v systému Bakaláři včetně správného nastavení práva přístupu k jednotlivým položkám osobních údajů.*
 • Je nastaveno automatické odhlašování tam, kde je to možné (Portál, Třídní kniha…), uživatelé jsou instruovani o nutnosti zamykání počítače vždy, pokud je bez dozoru.*
 • Pokud to není nutné, nikdo nepoužívá k běžné práci administrátorský účet Správce systému Bakaláři.
 • Je pod kontrolou seznam všech uživatelů, kteří mohou do systému vstupovat, a je definován způsob, jak tento seznam udržovat.

* Malá škola, která má systém Bakaláři nainstalovaný pouze na jednom počítači a nepoužívá modul Webová aplikace, má alespoň tento počítač umístěn v místnosti s omezeným přístupem.

Systém a školní síť

 • Pravidelně jsou aktualizovány počítače ve školní síti, pokud škola vlastní i mobilní přístroje, aktualizujete i je.
 • Jsou nastaveny síťové bezpečnostní prvky - firewall, proxy apod. a pravidelně je aktualizujete.
 • Do části školní sítě s instalací systému Bakaláři mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci školy.
 • Jsou správně nastavena práva přístupů do školní sítě až do úrovně adresářů.
 • Je vytvořena směrnice chování učitelů ve školní síti.
 • Je správně nastavena wi-fi síť ve škole, aby byla správně zabezpečena.
 • Veškerý potřebný software na školní počítače instaluje pouze IT specialista, nebo pověřená osoba.
 • Uživatelé mají zakázáno používání vlastních přenosných paměťových zařízení (Flash disky, CD…), nebo jsou poučeni o bezpečném zacházení, aby se eliminovala možnost zanesení virů do školní sítě.
 • Každý uživatel pracuje na počítačích ze svého vlastního účtu. Není využíván žádný společný účet.
 • Nikdo nepoužívá k běžné práci systémový či administrátorský účet.
 • Uživatelé jsou poučeni o opatrnosti při práci s maily - otvírání neznámých příloh, posílání osobních údajů atd.

Aktuální data a datové soubory

 • Aktuální data jsou pravidelně zálohována pro omezení možnosti ztráty.
 • Soubory a složky záloh jsou zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci.

Archiv elektronických dat

 • Existují jasná a sepsaná pravidla na ukládání archivních souborů dat Bakalářů.
 • Je proveden podrobný audit všech disků a nosičů se starými archivy a jsou podřízena novým pravidlům.

Údaje žáků a rodičů

 • Je provedena revize údajů, které o žácích a zákonných zástupcích evidujete.
 • Je definován a nasazen mechanismus získávání souhlasů od žáků a zákonných zástupců.
 • Existují souhlasy na zpracování fotografií žáků a jejich zákonných zástupců.
 • Existují souhlasy na zveřejňování děl a prací žáků.
 • Existují souhlasy na případné předávání osobních údajů pořadatelům soutěží.
 • Existují souhlasy na uchování údajů o zdravotní pojišťovně za účelem předání rychlé záchranné službě v případě zranění či jiného akutního stavu dítěte.
 • Existují souhlasy na evidování kontaktů žáků a zákonných zástupců pro informování o mimoškolních akcích apod.
 • Existují souhlasy na orientační testování přítomnosti návykových látek v organismu, existuje-li důvodné podezření z požití návykové látky a možného ohrožení jeho zdraví, předání rychlé záchranné službě v případě nutnosti.
 • Existuje přesná evidence o předávání osobních údajů třetím stranám - jiný SW, přístupové systémy, jídelny…

Údaje zaměstnanců

 • Je provedena revize údajů, které o zaměstnancích evidujete.
 • Je definován a nasazen mechanismus získávání souhlasů od zaměstnanců.
 • Existují potřebné souhlasy na všechny osobní údaje zaměstnanců, kterých se získání souhlasu týká.

Písemnosti

 • Je přesně definováno uložení písemností včetně směrnice určující práci s nimi.
 • Jsou používána bezpečná uložení písemností s osobními daty (zamčené skříňky, místnosti) a je definovaný přístup k nim.
 • Jsou nastavena pravidla pro tisk písemností obsahující osobní údaje, včetně pravidel skartace zkušebních výtisků, evidence účelů tisků apod.